კანონმდებლობა

საკონკურსო ლიტერატურა:

 

1. საქართველოს კონსტიტუცია (I, II თავი)

https://emis.ge/acts/saqartvelos%20konstitucia.pdf?fbclid=IwAR2sN588vfVxRhSHi3w0L6_OoNzdnsSD03hz8uWkTp9el6tJ6Bd6eCad_Fg

2. საქართველოს კანონი „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

http://parliament.ge/uploads/other/77/77980.pdf

3. საქართველოს მთავრობის დადგენილება 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488

დადგენილება

http://gov.ge/files/63001_63001_625801_488.pdf?fbclid=IwAR2TQnz55Y8sOzWc-HYXhxOUQdlpobJu4XB8wgLCowZGFIJDjgUN-sMU0Ac

4. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 12 სექტემბრის N437 დადგენილება

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3394478?publication=0&fbclid=IwAR3PwqEE1JAZeSUxksWWd_QUBnZ0WLCoIAz9S6JG4Jx-Y71L0F3S6fEXevQ

5. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N478 დადგენილება

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3837404?publication=0&fbclid=IwAR1fom9uR6_80WkpMJHhMfrxNKWbUa_3Zr84n1h3QOPLxvKCNk4kdt2fAUs

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13-52

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3746722?publication=0&fbclid=IwAR0lp7YEavk6Yy4QPScDjtrVzUPreXyHYmOPjQ-TZKkyDLmBoic00a-WGRI

7. ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები

(ავტორები: ია აფთარაშვილი, ნინო ლაბარტყავა, თეა ბერძენიშვილი, მაია

ხერხეულიძე, ნინო მელაძე, ეკა კანდელაკი)

http://preschooleducation.ge/admin/uploads/1.%20standartebi.pdf?fbclid=IwAR0OiCP33xf8yRXKpcnkgDrszv_4MiechwII5RBoRsmwasydOI4TrLky-EM

8. ბავშვის განვითარების თეორიები - კოგნიტური და მეტყველების სფეროს

განვითარება, პიროვნულ -სოციალურ-ემოციური განვითარება, ფიზიკური

განვითარება

„ბავშვის განვითარება“

 

(ავტორი: ლორა ბერკი)

https://library.iliauni.edu.ge/wp-content/uploads/2017/03/bavshvis-ganvithareba-1.pdf?fbclid=IwAR1of7f1zv2SGDXtoEiXnpY9Fj6b0SX3nKni2e_30cvGA5qo2UtumS8tyGw

9. საბავშვო ბაღის აღმზრდელის დამხმარე სახელმძღვანელო

http://elibrary.emis.ge/uploads/other/125.pdf

10. ადრეული განათლების ფსიქოლოგია

განათლების ფსიქოლოგია (ანიტა ვულფოლკი)

https://library.iliauni.edu.ge/wp-content/uploads/2017/04/ganathlebis-phsiqologia.pdf?fbclid=IwAR2ltfHu4E7toP1QCjLpG5DFkbDIOdGzs27moZeGRmNtmB798Gj5QCW8-sY

11. გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენცია

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1399901?publication=0&fbclid=IwAR033yhlBwrHWG_VzgTdGhxK2Tk9PRAwKjYhoT4J-yiJmWoQufnvzhhcEDU